برای نمایش نوبت تخصیص داده شده موارد زیر را وارد کنید