برای نمایش نوبت تخصیص داده شده موارد زیر را با اعداد انگلیسی وارد کنید